NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 25 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą Luiza, Patrycja, Ludwik

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


2 marca 2019 r. 12:50
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 6 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest V Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z IV sesji RM.

d) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

2. Projekty uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,

f) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

l) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.

m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

3. Komunikaty

4. Zakończenie obrad V sesji RM.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_do_sejmu_i_senatu_rzeczpospolitej_polskiej_2019,329.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://