NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 26 maja 2020 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lutego 2019 roku


8 lutego 2019 r. 12:26
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 t.j.) oraz uchwały nr LI/349/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Lipna w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień  04 marca 2019r.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Lipnie lub data stempla pocztowego.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Miejskiego w Lipnie;
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                   Burmistrz Miasta Lipna
                                                                          Paweł Banasik

Treść zarządzenia (word) więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia  więcej

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczpospolitej_polskiej_-_maj_2020,332.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://