NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 27 maja 2018 r.
Imieniny obchodzą Juliusz, Magdalena, Jan

Konkurs na scenariusz Jasełek


19 listopada 2015 r. 13:13
Konkurs na scenariusz Jasełek

Konkurs na scenariusz Jasełek
Regulamin konkursu na scenariusz
Jasełek Lipnowskich 2016

1. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego, według organizatora, scenariusza teatralnego o formie i objętości wymaganej dla trwającego maksymalnie godzinę przedstawienia o charakterze jasełek, w którego fabułę wkomponowane będą wydarzenia z życia społeczności Miasta Lipna.

2. Organizatorem konkursu o charakterze otwartym jest Burmistrz Miasta Lipna.

3. Tekst scenariusza powinien zostać sporządzony w języku polskim.

4. Scenariusz należy nadesłać w jednym egzemplarzu w formie drukowanej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie *.doc lub *.pdf lub *.rtf.

5. Do scenariusza (w wersji papierowej i elektronicznej) powinno być dołączone jego jednostronicowe streszczenie (ok. 2500 znaków) oraz wskazanie adresu autora oraz telefonu kontaktowego.

6. Scenariusz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipnie w zamkniętej kopercie lub nadesłać na adres organizatora: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600
Lipno z dopiskiem na kopercie „Scenariusz przedstawienia jasełkowego” w terminie do 18 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.

7. Urząd Miejski nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac scenariuszowych.

8. Burmistrz Miasta Lipna powoła Komisję Konkursową.

9. Organizator ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej www.umlipno.pl. W terminie 14 dni od chwili ogłoszenia wyniku konkursu zostanie zawarta stosowna umowa o przekazanie praw do scenariusza.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Nagrodą za najlepszy scenariusz będzie nagroda pieniężna w kwocie 300,00 zł netto. Nagroda zostanie wręczona laureatowi konkursu w dniu premiery przedstawienia przygotowanego według jego scenariusza.

12. Autorzy biorący udział w konkursie zobowiązani są, w przypadku wyboru ich scenariusza, do:
- przeniesienia na rzecz Organizatora pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych do scenariusza,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne opublikowanie scenariusza przez Organizatora oraz telewizyjną rejestrację przedstawienia zrealizowanego według scenariusza,
- wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Urzędem Miejskim.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podania przyczyn.

14. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

http://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://