NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 6 lutego 2023 r.
Imieniny obchodzą Dorota, Bohdan, Ksenia

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego – informacje i druki


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego – informacje i druki
Baner informacyjny - Dodatek węglowy

Od wtorku, 20 września, wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na nowych zasadach. Wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego do dwóch miesięcy  i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków. Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych miasto korzysta w szczególności z:

  • informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
  • świadczenia wychowawczego,
  • dodatku osłonowego,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o dodatek węglowy wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Przypominamy, że informacje przedstawiane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Od 22 września można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowy z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ustawa wprowadza  jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.  Wypłata dodatku nastąpi  w ciągu miesiąca po weryfikacji złożonego wniosku.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, należy składać do urzędów gmin (Uwaga! Mieszkańcy Miasta Lipna składają wniosek w Urzędzie Miejskim w Lipnie). Jego wzór jest jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć cały proces.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pliki do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy (do pobrania i wydrukowania, 7 stron):

Wniosek o dodatek - inne rodzaje wykorzystywanego paliwa (do pobrania i wydrukowania 6 stron):

Wniosek o dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (nowy wzór wniosku)

Wnioski o dodatek węglowy w formie papierowej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Lipnie.

Uwaga!

Wniosek o dodatek węglowy należy wypełnić samodzielnie. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipnie nie wypełniają druków wniosków za mieszkańców.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_rady_miejskiej_w_lipnie_-_19_luty_2023,354.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,pomoc_dla_ukrainy_-_informator,5649.htmlhttps://umlipno.pl/download/1656485523.pdfhttps://umlipno.pl/download/1672817928.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc