NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 21 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Budżetowe ABC

Budżetowe  ABC…

 Co to jest budżet?

Budżet to  roczny plan finansowy działalności miasta - zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków związanych z działalnością samorządu. Określa wysokość kwot na poszczególne zadania i dziedziny życia miasta. Budżet jest aktem prawnym uchwalanym przez Radę Miejską.

Skąd się biorą pieniądze w kasie miejskiej?

Miejska kasa jest zasilana z wielu źródeł. Są to m.in.:

 - subwencje - kwoty pochodzące z budżetu państwa, które dzielone są wg specjalnych wzorów pomiędzy samorządy. Ich zadaniem jest wyrównanie niewystarczającego poziomu dochodów własnych samorządów. 
   - dotacje (do zadań własnych i zleconych) – pieniądze otrzymywane przez miasto na podstawie umów i porozumień zawieranych z administracją rządową lub samorządową. Otrzymujemy je również na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
   - dochody z podatków i opłat lokalnych – są to pieniądze wpływające do kasy miejskiej w związku z obowiązkowymi opłatami określonymi przez państwo w ustawach lub lokalnie przez Radę Miejską. Należą do nich: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, od spadków i darowizn, opłata skarbowa i targowa.
- dochody majątkowe – kwoty uzyskiwane ze  sprzedaży lub udostępnienia majątku gminy, np. ze sprzedaży gruntów, budynków, lokali, z wpływów za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste .
- pozostałe dochody – to pieniądze pochodzące z opłat ustalonych przez Radę Miejską za  wydawane licencje i zezwolenia, sporządzane wpisy, a także odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Z dochodów tych finansowane są poszczególne zadania w mieście związane z:
   - utrzymaniem i prowadzeniem szkół i przedszkoli
   - utrzymaniem czystości i zieleni,
   - oświetleniem ulic, placów i dróg,
   - wykonywaniem remontów szkół, przedszkoli, lokali komunalnych,
   - pomocą społeczną i  socjalną dla  mieszkańców,
   - finansowaniem nowych inwestycji w mieście,
   - kulturą fizyczną i sportem,
   - organizowaniem działalności kulturalnej w mieście,
   - promocją miasta
   - obsługą długu publicznego

Czy wydatki i dochody zaplanowane na początku roku mogą się zmienić?

Budżet miasta jest w ciągu roku wielokrotnie zmieniany i jest to dopuszczalne przez prawo. Gdy zwiększa się np. wysokość subwencji lub dotacji uzyskiwanych z budżetu państwa czy dochody  własne uzyskiwane przez samorząd, to umożliwia przeprowadzenie zmian również po stronie wydatków. Możliwe jest też wprowadzenie do budżetu nowych zadań finansowanych z pieniędzy jako rezerwa budżetowa lub zaoszczędzonych podczas realizacji innych zadań.

 
Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?

Wykonawcą budżetu Lipna jest burmistrz miasta, który ponosi za to jednoosobową odpowiedzialność. Przedstawia on Radzie Miejskiej ( co pół roku) sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne podlega ocenie radnych i opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej ( instytucja, która kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą udzielenia – bądź nie- absolutorium burmistrzowi miasta.

 

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc